Stichting voor Bijzondere Gezondheidszorg

Ik ben penningmeester bij R.K. Stichting voor Bijzondere Gezondheidszorg, ook wel aangeduid met SBG.

Het doel van SBG is volgens de statuten “Het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het terrein van de gezondheidszorg, voor zover deze activiteiten niet met de Katholieke beginselen in strijd zijn.”

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van schenkingen, subsidies en leningen, al dan niet á fonds perdu.

Het beleid van het bestuur is er op gericht het vermogen van de stichting in stand te houden (voor zover mogelijk rekening houdend met inflatie) en alleen de dan resterende opbrengsten aan te wenden voor uitkeringen. Niet gerealiseerde waardemutaties van beleggingen worden hierbij buiten aanmerking gelaten.

Meer informatie over SBG
www.rksbg.nl